Cerca en aquest bloc

dimarts, 21 de juny de 2011

Autoavaluar-se

Alguns dels perquès del full d'autoavaluació i del quadernet d'Em sento em penso: • Iniciar-se en la presa de consciència sobre les estratègies personals per aprendre autònomament (AUTOREGULACIÓ)
 • L’autoavaluació i la coavaluació són competències bàsiques; formen part de l’aprendre a aprendre.
 • Aprendre de les errades.
 • L’avaluació té implicacions per a l’alumnat, les famílies, el professorat, els centres i ... l’Administració.
 • Cercar l’èxit de tot l’alumnat.
 • Ensenyar, aprendre i avaluar són un únic procés.
 • Cada alumne o alumna, cada persona, té un sistema personal d’aprendre que ha anat construint progressivament de manera autònoma, bàsicament a partir dels estímuls que rep a l’escola i en el seu entorn familiar i social. Per exemple, uns nois i unes noies tendeixen a refugiar-se en la repetició i en la memorització, i demanen ajuda externa constantment per canviar una resposta per una altra, mentre que d’altres busquen entendre les raons de les seves dificultats. Per descomptat, els resultats d’uns i d’altres a llarg termini són molt diferents.
 • Entre els molts instruments que afavoreixen aquesta reflexió trobem els diaris de classe. A través d’ells l’alumnat expressa el que creu que ha après i també les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.
 • Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest temps és el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge i, en canvi, no hi ha temps més perdut que ensenyar quelcom sense que la majoria de l’alumnat corregeixi les seves dificultats.
 • De vegades es creu que això perjudica els estudiants que ja fan força bé les activitats des de l’inici, però s’ha comprovat que també elles i ells milloren, sempre que el contingut treballat sigui significatiu i s’estimuli a aplicar-lo en la realització d’activitats complementàries més complexes.
 • Compartició dels resultats de l’avaluació amb les famílies de l’alumnat

* Documents d'on s'han tret les frases de l'entrada i que ens ajuden a donar valor a les estones en que es fa pensar als nens i a les nenes en el que saben, el que no saben, el que volen aprendre i més:

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/orientacions/avaluar_per_aprendre.pdf

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/05_pla_de_formacio/direccions/primaria/bloc2/70_Avaluacio_x_aprenentatge_CEB.pdf


El quadernet i el full:
https://docs.google.com/document/d/11qmhDog4IukGRE6mh0pG2OrmsfqbI_UsrsXgGhYDXRw/edit?hl=ca

https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8bGxvYy13ZWJ8Z3g6YTIyZjgxYWE4YWFmMDZi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Recordes?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...